Inspekce z října 2018

2.12.2018 18:10

Podle inspekce, která v naší škole proběhla ve dnech 9. – 12. října 2018, je inspirativní i pro jiné školy to, jaké metody využíváme v naší výuce a soustavné sebevzdělávání našich pedagogů

Průběh vzdělávání je v inspekční zprávě popsán těmito slovy:

Průběh vzdělávání v základní škole byl hodnocen u většiny učitelů. Hospitované hodiny z hlediska pestrosti metod a forem práce v základní škole dosahovaly velmi dobré úrovně a kvality výuky. Pozitivní pracovní klima ve většině hodin podporovalo otevřenou komunikaci mezi pedagogy a žáky. Vzhledem k používání různorodých metod a forem bylo zřejmé, že si všichni účastníci procesu mezi sebou vybudovali velmi úzký vztah založený na empatickém přístupu. Učitelé většinou zařazovali výuku postavenou na kritickém myšlení, kterou doprovázeli skupinovou prací, výkladem, vysvětlováním a kladením zjišťovacích otázek. Neopomíjeli stanovení cíle vyučovací jednotky, využívali vhodné názorné učební pomůcky, v některých hodinách prostředky informační a komunikační technologie. Žákům poskytovali dostatečný prostor pro samostatnou práci. Ve sledované výuce pedagogové účinnými metodami dosáhli zaujetí, aktivního zapojení a učebních pokroků většiny žáků. Běžnou součástí výuky byla dopomoc učitele žákovi a dohled při samostatné práci. Spolupráce učitelů s asistenty pedagoga byla velice efektivní a k prospěchu kolektivu celé třídy. Ve většině vyučovacích hodin učitelé vhodně využili závěry hodin ke shrnutí a zopakování probraného učiva. Do výuky průběžně zařazovali prvky sebehodnocení a žákovského hodnocení, důležité pro zvýšení podílu žáka na vlastním procesu učení.“

Jako silné stránky byly v základní škole popsány tyto aspekty:

  • Vedení školy cílevědomě hospodaří s finančními prostředky, které využívá pro realizaci strategických oblastí rozvoje školy a jejich priorit.
  • Pokračování školy v projektu „Pomáháme školám k úspěchu“ je doprovázeno metodickou podporou, která má pozitivní dopad na průběh vzdělávání.
  • Pozitivní školní klima podporuje efektivní průběh výuky a zvyšuje kvalitu vzdělávání v základní škole.
  • Příkladné shrnutí učiva, ověření splnění stanoveného vzdělávacího cíle v závěru vyučovacích hodin spojené s motivačním hodnocením a sebehodnocením žáků.

Chcete-li se seznámit s celou inspekční zprávou, přečtěte si přílohu.

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies