Základní informace o Základní škole a Mateřské škole Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

 

IČO: 62331388

Datová schránka: x86rahg

e-podatelna: e-podatelna@mendelova.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní účel:

Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání, předškolní vzdělání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a školské služby.

 

Základní informace

 1. Základní škola, Mendelova byla zřízena jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace k 1. lednu 1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne 25. 10. 1994.

 2. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace (dále ZŠ a MŠ Mendelova) vznikla sloučením tří do konce roku 2015 samostatných subjektů: Základní školy, Mendelova, Mateřské školy, Slovenská 2872 a Mateřské školy, Žižkova.

 3. Předmět hlavního účelu a činnosti příspěvkové organizace je vymezen zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 165 ze dne 18. 06. 2015.

 4. Statutárním orgánem ZŠ a MŠ Mendelova je ředitel školy, jmenovaný Radou města Karviné.

 5. Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2016, datum zahájení činnosti: 01. 01. 2016, identifikátor právnické osoby:  600 136 531

 6. Organizace má sídlo na adrese: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná – Hranice. IČO organizace je 62331388.

 7. Organizace má tato odloučená pracoviště zařazená v rejstříku škol a školských zařízení: Einsteinova 2866/2, 733 01 Karviná – Hranice (zájmové vzdělávání žáků ve školní družině a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní ZŠ), Slovenská 2872, 733 01 Karviná – Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ) a Divišova 2806/2, 733 01 Karviná – Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ).

 8. Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti ZŠ a MŠ Mendelova ředitel školy. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy od pondělí do čtvrtku od 10:00 – 12:00 hod. Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá ekonomka školy. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných informací.

Ředitelka školy: Mgr. Leona Mechúrová E-mail: leona.mechurova@mendelova.cz

Naposledy byl jmenován na základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, usnesením Rady města Karviné na období šesti let s účinností od 1. srpna 2020.

Působnost a pravomoci ředitelky školy

rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a školním vzdělávacím programem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, školní jídelny a školní družiny, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených škole a předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy.

Ředitelka školy dále rozhoduje:

a)             o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání

b)             o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu a o povolení pokračování v základním vzdělávání

c)             o přeřazení žáka do vyššího ročníku a o povolení individuálního vzdělávacího plánu

d)            o odkladu povinné školní docházky a zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky

e)             o převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

f)              o opakování ročníku po splnění základní školní docházky

g)             o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování služeb v mateřské škole a školní družině

h)             povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

 

Základní informace o škole jsou poskytovány podle pravidel, která najdete v příloze

Učební programy:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělání – Učící se škola

 • Školní vzdělávací program MŠ Slovenská (U Modrého slona) – Modrý slon

 • Školní vzdělávací program MŠ Žižkova – Má-li něco býti v mysli, musí nám to projít smysly

Školská rada: zřízena 1. 9. 2005, předsedkyně Mgr. Radana Klapková

Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školy jsou rámcově stanoveny následujícími dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol …

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

 • Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání

 • Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

 

Stanovení hlavních úkolů školy

Hlavní cíle školy pro následující období vycházejí z dlouhodobé koncepce upřesňované Projektem pedagogického rozvoje školy, který je každý rok inovován podle aktuálních potřeb školy.

 

Statutární zástupce ředitelky školy:

Mgr. Radana Klapková, E-mail: radana.klapkova@mendelova.cz

Zástupce ředitele školy pro věci ekonomické:

Ing. Marcela Szarowská, E-mail: marcela.szarowska@mendelova.cz

Zástupkyně pro předškolní vzdělávaní 

Mateřská škola U MOdrého slona, Slovenská 2872: Mgr. Anna Štěpánová

Mateřská škola Žižkova:  Bc. Michaela Motyková

 

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies