Základní informace o Základní škole a Mateřské škole Mendelova, Karviná, příspěvková organizace

 

IČO: 62331388

Datová schránka: x86rahg

e-podatelna: e-podatelna@mendelova.cz

Právní forma: příspěvková organizace

Hlavní účel:

Hlavním účelem organizace je poskytovat základní vzdělání, předškolní vzdělání včetně speciálně pedagogické péče dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami a školské služby.

 

Základní informace

 1. Základní škola, Mendelova byla zřízena jako samostatný právní subjekt ve formě příspěvkové organizace k 1. lednu 1995 usnesením Zastupitelstva města Karviné č. 298 ze dne 25. 10. 1994.

 2. Základní škola a Mateřská škola Mendelova, Karviná, příspěvková organizace (dále ZŠ a MŠ Mendelova) vznikla sloučením tří do konce roku 2015 samostatných subjektů: Základní školy, Mendelova, Mateřské školy, Slovenská 2872 a Mateřské školy, Žižkova.

 3. Předmět hlavního účelu a činnosti příspěvkové organizace je vymezen zřizovací listinou vydanou na základě usnesení Zastupitelstva města Karviné č. 165 ze dne 18. 06. 2015.

 4. Statutárním orgánem ZŠ a MŠ Mendelova je ředitel školy, jmenovaný Radou města Karviné.

 5. Škola je zařazena do rejstříku škol a školských zařízení od 1. 1. 2016, datum zahájení činnosti: 01. 01. 2016, identifikátor právnické osoby:  600 136 531

 6. Organizace má sídlo na adrese: Einsteinova 2871/8, 733 01 Karviná – Hranice. IČO organizace je 62331388.

 7. Organizace má tato odloučená pracoviště zařazená v rejstříku škol a školských zařízení: Einsteinova 2866/2, 733 01 Karviná – Hranice (zájmové vzdělávání žáků ve školní družině a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní ZŠ), Slovenská 2872, 733 01 Karviná – Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ) a Divišova 2806/2, 733 01 Karviná – Hranice (předškolní vzdělávání a školské služby – školní stravování a závodní stravování zaměstnanců vlastní MŠ).

 8. Dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím poskytuje všechny informace vztahující se k působnosti ZŠ a MŠ Mendelova ředitel školy. Všechny informace jsou přístupné v ředitelně vždy od pondělí do čtvrtku od 10:00 – 12:00 hod. Písemné žádosti o poskytnutí informace přijímá ekonomka školy. Škola je oprávněna požadovat úhradu skutečných nákladů spojených s vyhledáváním požadovaných informací.

Ředitel školy: Mgr. Leona Mechúrová E-mail: leona.mechurova@mendelova.cz

Naposledy byl jmenován na základě výsledků konkurzního řízení v souladu s ustanovením § 166 zákona č. 561/20004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školského zákona), v platném znění, usnesením Rady města Karviné na období šesti let s účinností od 1. srpna 2020.

Působnost a pravomoci ředitele školy

rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak, odpovídá za to, že škola poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu se zákonem a školním vzdělávacím programem, odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, zajišťuje, aby zákonní zástupci žáků byli včas informováni o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka, zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, odpovídá za zajištění dohledu nad nezletilými žáky ve škole a školském zařízení, stanovuje organizaci a podmínky provozu školy, školní jídelny a školní družiny, odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených škole a předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy.

Ředitel školy dále rozhoduje:

a)             o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a ukončení předškolního vzdělávání

b)             o přijetí žáka k základnímu vzdělávání, převedení žáka do jiného vzdělávacího programu a o povolení pokračování v základním vzdělávání

c)             o přeřazení žáka do vyššího ročníku a o povolení individuálního vzdělávacího plánu

d)            o odkladu povinné školní docházky a zamítnutí žádosti o odklad povinné školní docházky

e)             o převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy

f)              o opakování ročníku po splnění základní školní docházky

g)             o snížení nebo prominutí úplaty za poskytování služeb v mateřské škole a školní družině

h)             povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka

 

Základní informace o škole jsou poskytovány podle pravidel, která najdete v příloze

Učební programy:

 • Školní vzdělávací program pro základní vzdělání – Učící se škola

 • Školní vzdělávací program MŠ Slovenská (U Modrého slona) – Modrý slon

 • Školní vzdělávací program MŠ Žižkova – Má-li něco býti v mysli, musí nám to projít smysly

Školská rada: zřízena 1. 9. 2005, předseda Eva Malá

Základní úkoly výchovně vzdělávací činnosti školy jsou rámcově stanoveny následujícími dokumenty:

 • Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 • Zákon č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů

 • Vyhláška č. 48/2005 Sb. o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky

 • Vyhláška č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání

 • Vyhláška č. 74/2005 Sb. o zájmovém vzdělávání

 • Vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování

 • Vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání na středních školách

 • Vyhláška č. 72/2005 Sb. o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních

 • Vyhláška č. 27/2016 Sb. o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

 • Vyhláška č. 15/2005, kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

 • Vyhláška č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku

 • Vyhláška č. 17/2005 Sb. o podrobnějších podmínkách organizace České školní inspekce a výkonu inspekční činnosti

 • Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů

 • Vyhláška č. 364/2005 Sb. o vedení dokumentace škol …

 • Zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím

 • Zákon č. 500/2004 Sb. správní řád

 • Rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání

 • Rámcový vzdělávací program základního vzdělávání

 

Stanovení hlavních úkolů školy

Hlavní cíle školy pro následující období vycházejí z dlouhodobé koncepce upřesňované Projektem pedagogického rozvoje školy, který je každý rok inovován podle aktuálních potřeb školy.

 

Statutární zástupce ředitele školy:

Mgr. Radana Klapková, E-mail: radana.klapkova@mendelova.cz

Zástupce ředitele školy pro věci ekonomické:

Ing. Kateřina Pavlorková, E-mail: katerina.pavlorkova@mendelova.cz

Vedoucí učitelky v mateřských školách

Mateřské školy, Slovenská 2872: Mgr. Anna Štěpánová

Mateřské školy, Žižkova:  Bc. Michaela Motyková

Výchovný poradce:

Emília Raszyková, E-mail: emilia.raszykova@mendelova.cz

Školní psycholožka

Mgr. Barbora Knápková, E-mail: b.knapkova@seznam.cz 

Školská rada: zřízena 1. 9. 2005, předseda Kateřina Kempná

 

Zaměstanci ZŠ Mendelova 2022/23

Ředitel školy: Mgr. Leona Mechúrová

Zástupce ředitele pro věci pedagogické: Mgr. Radana Klapková (ČJ)

Zástupce ředitele pro věci ekonomické: Ing. Marcela Szarowská

Výchovná poradkyně: Emília Raszyková (M, CH)

Školní psycholožka: Mgr. Barbora Knápková

1. stupeň:

I.A     Mgr. Pavla Trojáková      

I.B     Mgr. Renáta Niemczyková     

II.A    Mgr. Andrea Ćmoková

II.B    Mgr. Klára Folwarczná

III.A   Mgr. Adéla Kubíčková

III.B   Mgr. Beata Pukowiecová

IV.A    Mgr. Pavel Kubíček  

IV.B    Mgr. Šárka Hanusková

V.A      Mgr. Barbora Fialová

V.B      Mgr. Zuzana Poláčková

2. stupeň:

VI.A      Mgr. Kateřina Morcinková      

VI.B      Mgr. Eva Husovská   

VII.A    Mgr. Lenka Juščíková

VII.B     Mgr. Gabriela Břenková 

VIII.A    Mgr. Ingrid Petriková  

VIII.B    Mgr. Pavla Kucharczyková

IX.A      Mgr. Jelena Sznapková

IX.B      Mgr. Kateřina Czyžová

Netřídní učitelé:

Mgr. Radim Iša

Ondřej Kočí

Mgr. Aneta Dembiňáková

Mgr. Barbora Firlová

Mgr. Silvie Szymurdová

Mgr. Beatrice Stařičná

Emília Raszyková

Školní družina:

Gabriela Andělová (vedoucí vychovatelka)

Petra Dvorská                   

Miroslava Merková

Školní jídelna ZŠ Mendelova:

Jaroslava Raszyková (vedoucí ŠJ)    

Lucie Recková (vedoucí kuchařka)            

Ilona grobelná

Jarmila Nejedlíková

Jana Opavská

Regína Potyková

Kateřina Valchoňová

Správní zaměstnanci ZŠ Mendelova:

Daniela Poddaná  (sekretářka)

Jaroslav Odehnal (školník)

 Uklízečky ZŠ Mendelova:

Irena Blechová

Dáša Čavrnochová

Alena Golkovská

Pavlína Hanzlová

Jarmila Petláková

Dana Szczygielová

Helena Schneiderová

 

Zaměstanci  MŠ Slovenská

Pedagogičtí pracovníci MŠ Slovenská:

Vedoucí učitelka: Mgr. Anna Štěpánová

Zástupce vedoucí učitelky: Eva Grohmanová

Další učitelky:                                                    

Bronislava Franková

Marcela Pálešová

Bc. Lenka Siudová

Asistentky pedagoga:

Karin Kolková          

Renáta Heczková

Eva Szydlowská                                                                                         

Správní zaměstnanci MŠ Slovenská:

Vedoucí školní jídelny, sekretářka: Iva Richterová

Kuchařka školní jídelny: Martina Mairingerová

Školnice, pradlena: Renáta Heczková

Uklízečka: Liběna Brudná

Uklízečka: Markéta Kováčová

 

Zaměstanci  MŠ Žižkova

Pedagogičtí pracovníci MŠ Žižkova:

Vedoucí učitelka: Bc. Michaela Motyková

Učitelky:                                                               

Monika Franková      

Renáta Hejdová

Marcela Pawlowská

Renáta Svobodová

Regína Švédo

Jarmila Tesarczyková                                           

Správní zaměstnanci MŠ Žižkova:

Vedoucí školní jídelny, sekretářka: Petra Findurová

Kuchařka školní jídelny: Danuše Franková                  

Pomocná kuchařka školní jídelny: Melánie Andrašíková

Školnice, pradlena: Jana Tkáčová

Uklízečka: Zdeňka Trhlíková

 

Soubory ke stažení

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies