Vize Základní školy Mendelova

 1. Vize školy, její zaměření a hlavní vzdělávací cíle

  Mise: Jaké je naše poslání? Jsme škola, kde jsou děti spokojené a učení je baví.

  Vize: Kam směřujeme? Každý žák se učí naplno a s radostí a své učení si řídí.

  O jaké hodnoty se opíráme?

  Důvěra – vytváříme bezpečný a otevřený prostor, kde se žáci učí rozumět sobě i druhým. Každý z nás je jiný - volíme přijetí rozmanitostí, autenticitu a pravdivost. Věříme, že každý může růst a zlepšovat své dovednosti v bezpečném prostoru naplněném důvěrou a pozitivními očekáváními.

  Smysluplnost  - zaměřujeme se na rozvoj dovedností důležitých pro úspěšný život – připojujeme se ke vzdělávacím cílům, které jsou užitečné, dávají smysl a připravují žáky na výzvy ve 21. století. Propojujeme učení se zážitky a zkušenostmi. 

  Podporující přístup – přistupujeme k druhým s respektem a empatií. Efektivní komunikací utváříme zdravé normy, sebevědomí, pečujeme o vzájemné vztahy. Přizpůsobujeme učení a způsoby výuky žákům – víme, že každý se učí jinak.

  Aktivní učení – zapojujeme žáky do učení, podporujeme jejich aktivitu, iniciativu a vnitřní motivaci. Učíme je přemýšlet, řešit problémy, kriticky myslet. Učíme moderními metodami  - záleží nám na tom, aby žáky učení bavilo a přinášelo jim radost z poznávání.

  Spolupráce –  v učení je mnoho příležitosti pro společné řešení problémů a spolupráci. Učíme se komunikovat, vést dialog, diskutovat a argumentovat, projevovat vlastní a respektovat jiný názor. Zažíváme situace, ve kterých společnými nápady a spoluprací dosahujeme lepších výsledků, než bychom dosáhli sami. Rosteme a učíme se s lidmi a mezi nimi, malí i velcí. Jsme učící se školou. 

  Zodpovědnost – učíme žáky plánovat si své učení, přemýšlet nad svými potřebami, vyhodnocovat výsledky učení. Učíme je být laskaví k sobě i druhým a zodpovědně volit možnosti pro svůj růst i radost v životě. Modelujeme jednání a postoje, které přispívají k podpoře lidí, vzájemných vztahů, komunity a udržitelného světa. 

  Hlavní vzdělávací cíle

  Zcela záměrně nevytyčujeme nějakou zvláštní specializaci (ač v našem učebním plánu klademe důraz na výuku angličtiny a promyšlený systém volitelných předmětů), neboť naší základní ambicí je vytvořit dostatečně širokou a variabilní nabídku, která uspokojí nejrozmanitější požadavky na vzdělávání našich žáků.

   Hlavní vzdělávací cíle naší školy jsme proto vytýčili v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání:

  Žák naší školy se v průběhu školní docházky učí:

  1. používat potřebné strategie učení
  2. tvořivě myslet, logicky uvažovat a řešit problémy
  3. všestranně, účinně a otevřeně komunikovat (včetně komunikace v cizích jazycích a komunikace prostřednictvím moderních informačních a komunikačních technologií)
  4. spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých
  5. projevovat se jako svébytná, svobodná a zodpovědná osobnost, uplatňovat svá práva a plnit své povinnosti
  6. projevovat pozitivní city v chování, jednání a v prožívání životních situací, vnímavosti a pěstování citlivých vztahů k lidem, svému prostředí i k přírodě
  7. aktivně rozvíjet a chránit své fyzické, duševní a sociální zdraví a být za ně odpovědný
  8. žít společně s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, jejich kulturám a duchovním hodnotám
  9. poznat a rozvíjet své vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní a profesní orientaci

   

   

Naše škola zpracovává v souvislosti s využitím webových stránek pouze taková cookies, která jsou nezbytně nutná pro zajištění provozu webových stránek a internetových služeb, a u kterých není nutno získat souhlas uživatele webu (technické a relační cookies). Pravidla cookies